Mimo że księżna borykała się nieustannie z problemami finansowymi, na jej wsparcie mogli zawsze liczyć ludzie pióra. Poniższa lista prezentuje utwory dedykowane Gryzeldzie lub inspirowane wydarzeniami z jej życia:

1. Melchior Stefanides, Kazanie na niedzielę świąteczną Zesłania Ducha Świętego przy chrzcinach szczęśliwie z wody i Ducha Św. odrodzonej Griseldy Constanciey…, 1623

2. Melchior Stefanides (?), Wieniec wysoce urodzonej pannie…, 1624 dostępny tu

3. Autor anonimowy, Altare votivum Capellae Academiae Zamoscensis, 1638 dostępny tu

4. Stanisław Szałapski, Przenosiny Iasnie Wilemożnego Pana […] Thomasza Zamoyskiego […] do grobu abo Kazanie Krótkie, 1638 (wspólnie z Joanną)

5. Andrzej Abrek, Fax nuptialis in augusto novor(um) coniugu(m) hymenaeo…, 1639

6. Aleksander Łoski, Chorus Musarum, 1639 (za Estreicherem)

7. Praca zbiorowa, Phaebe Hastata in auspicatissimi Nepotis honorem conjugum Illustrissimi Principis ac Domini D. Hieremiae Michaelis Korybuth Ducis in Wisniowiec et Illustrissimae Ducissae Griseldis Constantiae Illustrissimi Senatoris Thomae Zamojski Supremi Regni Poloniae Cancellarii a nobili Iuventute Scholae Poeseos Academiae Zamosc. cum debita submissione et gratulatione exhibita. Zamosci in Typographia Academica Anno Domini 1639

8. Wojciech Czarnocki, Kazanie w dzień ślubu Jaśnie Oświeconego Xiążęcia Iego Mości Ieremiego Michała Z Xiążąt Litewskich Xiążęcia Korybutowicza na Wiśniowcu Wiśniowieckiego z Iasnie Urodzoną Panną Jey Mością Panną Gryzeldą Konstancyą Zamoyską…., 1639

9. Samuel Obodziński Lutnia niebieska, na ktorey Apollo, z parnaskiemi Muzami, przy krzścinach pierworodnego syna, JO. Xiążęcia J. Mości Jeremiego Michała Korybuta, Xiązęcia na Wiszniowcu, z JO. Xiężny Jey Mości Gryzeldy Constanciey Zamoiskiey, kanclerzanki koron., urodzonego, grał winszuiące narodzonemu chóry. Przez … wydana we Lwowie. (B. r.) {1640}. (dedykowane Jeremiemu, za Estreicherem)

10. Andrzej Bęklewski, Tryumph Naiasnieyszey Krolowey nieba y ziemi przenayśw. błogosł. Panny Panny Maryei z Nazaret […], 1642

11. Jakub Balde, Sen żywota ludzkiego.., przeł. Jan Libicki, 1647

12. Marcin Borzymowski, Morska nawigacya do Lubeka, 1662

13. Ludwik Mikołaj Tainer, Dolor vectigalis ad lugubres exequias…, 1665

14. Jan Zamoyski, Ordinacia Albo Rozporządzenie Przez Jasnie Wielmoznego Niegdy Iego Mośći P. Iana Zamoyskiego Kanclerza y Hetmana Wielkiego Koronnego: Jaśnie Wielmożnego niegdy Thomasza Kanclerza Wielkiego Oyca. Iana zaś Zamoyskiego Woiewody Sędomirskiego Swieżo z tego świata zeszłego y Iaśnie Oświeconey Gryzelli Konstancyey Xiężny Korybutowey Wiśniowieckiey woiewodźiney Ruskiey. Także Zmarłey Iaśnie Wielmożney Ioanny Koniecpolskiey; Woiewodźiney Sędomirskiey Dziada. A Iaśnie Oświeconego Xćia Iego Mći; Michała Thomasza Korybuta Wiśniowieckiego Woiewodźica Ruskiego Wielmożnego Iego Mći. Pana Stanisława Koniecpolskiego Woiewodzica Sędomirskiego, Pradziada. Dobr iego Dziedzicznych ktoby y jako po zeyśćiu iego miał Dziedziczyć z Własnych iego Potomków. Przed Xięgami Trybunalu Koronnego Lubelskiego W Roku Pańskim 1589. Zeznana. y Przećiwko statutom Koronnym vczyniona, Roku zaś teraźniejszego 1667. dnia 20. Stycznia z Lacińskiego na Polskie dla snadnieyszego wyrozumienia Przetłumaczona., 1667 w: https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/153850/edition/112754/content dostęp: 17.08.2023

15. Dilger Nathanael, Die polnische güldene königliche Kron, welche die allgewaltige Hand Gottes des Allerhöchsten dem durchleuchtigsten, grossmächtigsten Fürsten und Herren Hn. Michaeli Korybuth, erwehleten Könige in Pohlen, GrossFürsten in Littawen, etc. etc. auffgesetzet. […] Dantzig, im Jahr Christi 1669. (za Estreicherem) w: https://polona.pl/item-view/022a4cf7-c423-4fd8-880d-05b411aaa537?page=1 dostęp: 23.04.2023

16. Stanisław Temberski, Kazanie w świąteczny poniedziałek Zesłania Ducha Świętego Pod czas interregnum y Elekcyey w Warszawie trwaiącey, 1669

17. Wojciech Tylkowski, Nauki y zabawki świątobliwe dla wszytkich w Prostocie serca Boga szukaiących, 1669.

18. Jan Wojciech Janicki, Akt koronatiey Naiasnieyszego y naypotęznieyszego monarchy Michała z Bozey łaski krola polskiego, 1669

19. Ludwik Mikołaj Tainer, Phoebe Sarmatica Augustissima Coronationis Die…, 1669

20. Stanisław Bieżanowski, Echo e Polonia Romam tendens, in qua centum anagrammatis, super salutatione angelica, per clarissimum virum Joannem Baptistam Agnensem formatis, et ab excellentissimo viro, M. Stanislao Josepho Biezanowski, in Alma Universitate Cracoviensi, philosophiae doct: Collega Minore, carmine epigrammatico, illustratis, centum itidem anagrāmatis super salutatione Elisabeth, quâ salutauit, beatissimam virginem Mariam, ab illustri, et admodum Rndo Joanne Janvszkowic, custode, et officiali Tarnoviensi, concinnatis, versibus ab eadem super haec Anagrammata additis, respondetur. Anno a partu Virginis, Millesimo sexcentesimo septuagesimo, (1670) 

21. Jerzy Jastrzębiec Tynicki, Acta Principum XII. Palatinorvm. Regvm. Et Interregnorvm Poloniae. Bino Heroico versu ad cuiusuis Herois iconem apposito. Sub actu Electionis Sacrae Regiae Mttis. Serenissimi Et Potentissimi Michaelis I Poloniarvm Regis Per Georgivm Iastrzembiec Thynicki, Equitem Polonum. Varsauiae, Anno Domini 1669. Connotata. Zamoscii Typis Academicis. Anno Domini 1670.

22. Franciszek Wolski Fr, Mons pietatis abo Gora Karmelu w Gorę Pobożności przemieniona…, 1670

23. Marcin Charzewicz, Lilya florencka albo cudowny zywot serafickiej panny S.M. Magdaleny de Pazzis, 1671

24. Gotfryd Peschwitz, Augustis manibus […] principis Griseldae Constantiae […], palatinae Russiae, Visnievici connubii, comitis Visnieviae, matris Michaelis regis, Gdańsk 1672

25. Jan Ernest Schmieden, Dis manibus et aeternae memoriae Celsissimae Griseldis Constantiae, Bathoreae Neptis, Zamosci et Ostrogii sangvinis, Wisniewicii Conjugii, Wisniewiae Dominae, Germaniae Principis, Palatinae Russiae, Vidvae Ducis, Matris Michaelis Regis, Parentis Publicae, Heroinae Sarmatiae, Gdańsk 1672

26. Ludwik Mikołaj Tainer, Virtus praemiata patrocinio singulari Serenissimae Dnae Dnae Gryseldis Constantiae Korybuthae Ducissae in Wiśniowiec et Lubnie Comitissae in Tarnow et Jarosław Palatinae terrarum Russiae potentissimi Poloniarum Regis Matris Augustissimae cum primum excellens et admodum Rndus Joannes Abrek Canon. Zamosc. phil. d., clem. phiae et rhet. prof. D. O. M. tremendum litaret sacrificium amico pectore M. Ludovici Nicolai Tainer ph. d. poeseos pr. decantata. Zamosci typis Acad. {b. r. przed 1673} (za Estreicherem)

27. Krzysztof Żegocki , Pełnia w ostatniey kwadrze na polskim horyzoncie, naiasnieysza Gryzelda Constacya Xiężna na Wiśniowcu…, 1672

28. Adrian Krobski, Dolor ex obitu principis ac dominae D. Griseldis Constantiae Korybutheae ducissae in Viśniowiec…, Zamość 1673 (za Estreicherem)

29. Aleksander Teodor Lacki, Pia desideria, przekład – pierwotna dedykacja


             Lista ta z pewnością nie wyczerpuje tematu – nie wliczają się w nią bowiem choćby utwory poetyckie i panegiryczne dotyczące Jeremiego Wiśniowieckiego i wojen z Chmielnickim, gdzie postać księżnej pojawia się przynajmniej epizodycznie, są to m.in. Classicum sepulchrale Andrzeja Kanona, poematy Jana Białobockiego, Echo nieszczęsnej śmierci.. anonimowego autora, Historya o buntach…, oraz późniejsze utwory, jak m.in. Transakcya Anny Stanisławskiej, Censura candidatorum… Olszowskiego, panegiryki z okazji obioru Michała królem czy pisma ulotne pisane doraźnie przeciw jej synowi lub w jego obronie. Brak tu również mów Jakuba Sobieskiego wygłoszonych przy zaręczynach, ślubie i przenosinach Gryzeldy.  Niewiele kobiet współczesnych księżnej może pochwalić się taką ilością dedykowanych utworów. Dedykacje te różnią się w formie i treści – niektóre są krótkie i proste, inne rozwlekłe i pełne nawiązań do literatury. Duża część zawiera cytaty łacińskie, a niektóre, zwłaszcza te z Zamościa, pisane są w całości po łacinie. Po poziomie zaawansowania dedykacji łatwo można ustalić, w jakim stopniu autor znał księżnę i jej możliwości intelektualne – profesorowie zamojscy zwracali się do swojej patronki całkowicie po łacinie. Przepaść intelektualną dzielącą księżnę od współczesnych jej kobiet analizuje Radosław Grześkowiak porównując przedmowy do przekładu Pia desideria autorstwa Aleksandra Teodora Lackiego, który pierwotnie miał zamiar zadedykować swoje dzieło matce królewskiej. Niestety, śmierć Wiśniowieckiej pokrzyżowała te plany i zmusiła go do znalezienia innej adresatki, którą była Konstancja Krystyna Komorowska, siostrzenica jego żony. Mimo że panna przebywała na dworze Ludwiki Marii i szkoliła się pod okiem królowej na pensji warszawskich wizytek, nie mogła w najmniejszym nawet stopniu równać się wykształceniem z oczytaną i uczestniczącą czynnie w życiu akademickim Zamościa Gryzeldą. W związku z tym i dedykacja musiała ulec poważnym uproszczeniom[1].

[1] Szczegółowo analizuje to Radosław Grześkowiak w: Grześkowiak R., „Zwyczajem kawalerów ziemskich postępuje z nią oblubieniec”. Pierwotna dedykacja „Pobożnych pragnień” Aleksandra Teodora Lackiego jako autorski projekt lektury emblematów Hermana Hugona, Pamiętnik Literacki, 2015, 1, s. 199 – 227, dostęp: 14.07.2021.